หน้าแรก

Water and Wastewater Consultant    Water Management     Environment Friendly Products

บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร์ จำกัด 

ที่ปรึกษาด้านน้ำและน้ำเสียอาคารและโรงงาน

การให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  รับประเมินสถานภาพและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทั้งปรกติและมีปัญหา  จัดทำเอกสารประกอบระบบบำบัดน้ำเสีย  ตรวจสอบรายการคำนวณ  จัดทำรายงานคุณภาพ  วางแผนการจัดการน้ำทั้งระบบของโครงการ  รวมทั้งการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ออกแบบและแก้ไขระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหา

ให้บริการออกแบบแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารและโรงงานที่มีปัญหา  การป้องกันผลกระทบเรื่องน้ำเสียของอาคาร  โครงการและโรงงาน ด้วยหลักการแบบสหวิทยาการที่เน้นการจัดการมากกว่าการใช้เครื่องจักรกล  

จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เฉพาะแก้ไขเรื่อง น้ำ-น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม

จำหน่ายสินค้าที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกัน้ำเสียและของเสีย รวมทั้งสินค้าที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในสิ่งแวดล้อม

    • Water and Wastewater Operation Management and Consultant , WWOMC ABOUT US บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร์ จำกัดก่อตั้งในปี 2010 โดยคุณ ณัฐธพัฒน์ สายวรรณ์ ซึ่งได้นำประสพการณ์จากการทำงานกว่า...
    • name card 2, 2015.jpg
      นาย ณัฐธพัฒน์ สายวรรณ์ Nattapat Saiwan วิศวกรสิ่งแวดล้อมและวิศวกรโยธา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภ...
Visitors: 129,534